منشور اخلاقی

محورهای منشور اخلاقی شرکت صرافی پارسیان

ما کارکنان شرکت صرافی پارسیان با یکدیگر میثاق داریم که امور زیر را سرلوحه فعالیت خود در شرکت قرار دهیم.

عمومی

رعایت کامل نظم و انضباط در محل کار

حفظ آراستگی ظاهری شایسته محیط کار

وقت شناسی و رعایت دقیق آن

مشتری مداری

تلاش در ادراک نیاز مشتری و همدلی در این خصوص با مشتریان

برخورد شایسته و صمیمانه با مشتریان و رعایت احترام ، ادب و نزاکت در گفتار و رفتار

احساس مسئولیت در انجام امور مشتریان و رعایت انصاف ومیانه روی

انجام امور مشتریان در کمترین زمان ممکن وراهنمائی آنان با حسن نیت کامل

انتقاد پذیری و حسن استقبال از پیشنهادات مشتریان

حفظ کرامت انسانی مشتریان

تعامل با همکاران

پایبندی به اصول رفتار سازمانی و رعایت ضوابط آن

اعمال ضوابط مدیریت دانش و ارتقاء دانش با تعامل مثبت با همکاران

رعایت سلسله مراتب اداری و ایجاد روابط مناسب با همکاران ، حسن سلوک و ارج گذاری به جایگاه و منزلت حرفه ای

پایبندی به اصول حفظ رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه و تسلیم اسناد به اشخاص غیر ذیصلاح

رعایت صرفه جوئی ، عدم اسراف و تبذیر نسبت به اموال در اختیار

ایجاد صمیمیت میان همکاران ، بی تفاوت نبودن در مقابل مشکلات یکدیگر وتلاش در جهت رفع آنها در ح امکان

اصول کسب و کار

رعایت اصول اخلاق تجاری بر پایه ضوابط ، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی

انجام مراودات روزمره شرکت در چارچوب استراتژی ، برنامه ریزی و طراحی شرکت برای آینده

التزام به استفاده بهینه از فرصتها و تهدیدها در فرایند برنامه ریزی شرکت

درآمیختن بازاریابی با اصول اخلاق در راستای خدمت دهی به جامعه